เวิร์กช็อป “Packaging 360° ”
เวิร์กช็อป “Packaging 360° ” 29 - 30 April 2015 | 10:00-17:30 สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่/ เวิร์กช็อป “Packaging 360° หัวข้อ “เข้าใจกระบวนการและเส้นทางต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมกลุ่มผู้บริโภค” ...
Seminar "GAINING COMPETITIVENESS WITH PACKAGING STRATEGY”
Seminar "GAINING COMPETITIVENESS WITH PACKAGING STRATEGY” on 9th April, Mr. Teerachai Suppameteekulwat, Co-founder & Design Director of Qualy's brand was invited to be the speaker to share his experi...
Visiting Qualy Factory Thailand
Visiting Qualy Factory Thailand Thank you NIDA Busniess School & EXIM Export-Import Bank of Thailand for visiting Qualy Factory Thailand on the 2nd of April 2015 . We hope you had a great experience and gain ...
Night Owl
Night Owl This wise owl dominates the night. After you work a long day, the Night Owl will sacrifice his evening to keep your keys safe. When he is not watching your keys he will slumber peacefully. When you ...
Peacock
Peacock You will be proud as a peacock with this beautiful key holder. The peacock key holder will show his pride every time you leave your keys with him by fanning his tail open. When you are away he will st...
Watchdog
Watchdog This dog will love you no matter what and he will become your best friend. He will always make sure your key is safe when he is watching it. When not in use, the Watchdog will sleep in his comfortabl...
Wine Animals (Island)
Wine Animals (Island) These wild animals will warm you up and also protect your drink. Put the island on the stem of your wine glass. Show off your stylish side through the night and let these wine animals lo...
Wine Animals (Iceberg)
Wine Animals (Iceberg) These wild animals will warm you up and also protect your drink. Put the island on the stem of your wine glass. Show off your stylish side through the night and let these wine animals l...