คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตรและร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบในโครงการ Upcycling Upsty...
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย Stamford พรีเซ้นภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ Qualy
Qualy ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสังคมสู่ Zero Plastic Waste
Qualy ได้รับเชิญร่วมเสวนา "การจัดการขยะพลาสติกภายในโรงงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม"
Qualy ได้รับเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ประสบการณ์การแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ในงาน Trash Talk
Qualy มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ จากบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้...
Qualy ต้อนรับน้องๆมัธยม ที่สนใจในอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าเยี่ยมชมบริษัท
Fresh Taiwan @ Qualy Design Space
บทความเรื่อง Plastic Eco Design โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1 และ 4 เยี่ยมชมบริษัท
Qualy ได้รับเชิญไปบรรยายให้แก่ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Qualy was hornered to be a guest speaker for the master degree students from the College of management, M...
Qualy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่ภาควิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเพาะช่าง
Qualy ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง "Beyond Design" ในงาน New North Expo 2019
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูการทำงานของโรงงาน Qualy
Qualy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่คณะมนุษย์ศาสตร์ iSchool (Information School) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเยี่ยมชม Qualy
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างเข้าเยี่ยมชม Qualy
สสวท. สัมภาษณ์คุณธีรชัย เกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้แนวคิดเชิงออกแบบ
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน